နယူးဇီလန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ၏ ပညာသင္ဆု (ကိုရဲထြန္း)

Posted on Posted in ပညာေရး, သတင္း ရႈခင္း

nz-logoနယူးဇီလန္မွာ အေျခခ်ေနထိုင္ေနတဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ပညာသင္ရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာသင္ျပီးလို႔ research ေတြ ၊ ဘြဲ႔လြန္ ပညာရပ္ေတြ နဲ႔ပါတ္သက္ျပီး ကိုယ္႔ႏိုင္ငံကို ျပန္ျပီး ဆက္စပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ႔ အခြင္႔အလမ္း တခုျဖစ္တဲ႔ပညာသင္ဆုတခုအေၾကာင္းကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

နယူးဇီလန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ၏ ပညာသင္ဆု Priminister’s Scholarship for Asia (PMSA)
ပညာသင္ဆုအေၾကာင္း
အာရွ အတြက္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ၏ပညာသင္ဆု သည္ နယူးဇီလန္အစိုးရ အေထာက္အပံ႕ျဖင္႔ တည္ေထာင္ထား ေသာ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။
ပညာသင္ဆုမ်ားမွာ ဘြဲ႕လြန္ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင္႔ ဘြဲ႕မရမီ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားရန္ ႏွင္႔ အာရွ တိုက္တြင္ ေလ႔လာေရး မ်ားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပံ႔ပိုးျမွင္႔တင္သြားရန္ျဖစ္သည္။
ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင္႔ ေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို နယူးဇီလန္ ပညာေရး ဌာနမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ပညာသင္ဆုေငြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ပညာသင္ဆုေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားမွာ သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားမည္႔ ႏိုင္ငံႏွင္႔ ေက်ာင္း၊တက္ေရာက္ သင္ၾကားရမည္႔ အဆင္႔အတန္းႏွင္႔ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာအေပၚတြင္မူတည္၍ သတ္မွတ္ထားသည္။ ပညာသင္ဆုေငြသည္ သင္တန္းေၾကး၊ရိုးရိုးတန္း ေလယဥ္လက္မွတ္ ေၾကး၊အိမ္ငွားခ၊အခန္းငွားခ၊ေနထိုင္စားေသာက္မႈစာရိတ္မ်ားႏွင္႔ က်န္းမာေရး အာမခံေၾကးမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ဆုေၾကးေငြ မလိုအပ္ေသာ အျခားစားရိတ္မ်ားႏွင္႔ တျခားမိသားစုဝင္မ်ား၊မွီခိုသူမ်ား၊အေဖၚအျဖစ္လိုက္ပါသူမ်ားအတြက္ မပါဝင္ပါ။
ႏိုင္ငံမ်ား
ျမန္မာ၊ထိုင္း၊ကေမၻာဒီယား၊လာအို၊ဖိလစ္ပိုင္၊မေလးရွား၊ဗီယက္နမ္၊စင္ကာပူႏွင္႔ အင္ဒိုနီးရွား တို႔ကဲ႔သို အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ား အျပင္ တရုပ္၊ကိုရီးယား၊ဂ်ပန္၊အိႏၵိယ ႏွင္႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားပါဝင္သည္။
ခြင္႔ျပဳ႕သည္႔ သင္တန္းကာလ
တလခြဲ မွ ၂ ႏွစ္အထိ ၾကာျမင္႔ေသာ သင္တန္းမ်ား၊အစီစဥ္မ်ားကို သာပညာသင္ဆုမွ ေထာက္ပံ႔ေပးမည္။
ေထာက္ပံ႔ေပးမည္႔ ဘာသာရပ္၊သင္တန္းအစီစဥ္မ်ား
ပညာသင္ဆုသည္ ဘြဲ႕ၾကိဳ၊ဘြဲ႔လြန္ သင္တန္းမ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းတခုလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံ ႏွင္႔ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရး၊ကုန္သြယ္ေရး ဘာသာရပ္မ်ား အက်ံဳးဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ကန္႔သတ္မထားေသာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း၊ဥပေဒ၊ စားေသာက္ကုန္သိပၸံ ၊ဒီဇိုင္းႏွင္႔ ဘာသာစကား အစရွိေသာ ပညာရပ္သင္တန္းမ်ား လည္းပါဝင္သည္။ PMSA ပညာသင္ဆုသည္ မိမိဦးတည္ခ်က္ ထားသည္႔ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရး၊စီးပြားေရးႏွင္႔ ပါတ္သတ္ေသာ ကာလတို ေလ႔လာေရး အစီစဥ္မ်ားကို လည္းေထာက္ပံ႔ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ဦးတည္ခ်က္မ်ား
နယူးဇီလန္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ပညာသင္ဆု၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ
အာရွတိုက္မွ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ထိစပ္မႈအားေကာင္းလာေစရန္
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ လုပ္အား အင္အားစုမ်ား၏ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္
နယူးဇီလန္၏ ပညာေရးသိပၸံေက်ာင္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာအတြင္း ပိုမိုဝင္ဆန္႔လာေစရန္
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစံနစ္ အရည္အေသြးျမင္မားလာေစရန္
အထူးသျဖင္႔ အာရွေဒသမွ အျခားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိနားလည္လာေစရန္

ပညာသင္ဆု သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) အျမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင္႔လက္မွတ္ အနည္းဆံုး (၂)ႏွစ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ရမည္။
ပညာသက္ဆု စတင္လက္ခံမည္႔ ေန႔တြင္ အသက္(၁၈)ျပည္႔ျပီးသူျဖစ္ရမည္။
PMSA ပညာသင္ဆုမွ ခြင္ျပဳ သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းကာလ၊အမ်ိဳးအစား၊ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင္႔ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင္႔ကိုက္ညီေသာ သင္တန္းအစီစဥ္ကိုသာ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတြင္ အကယ္ဒမစ္ အရည္အေသြးမ်ား၊အမီွခိုကင္းျခင္း၊ဦးေဆာင္လုပ္တတ္ျခင္း၊မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိျခင္း ႏွင္႔ လူၾကီးဆန္ဆန္ ျပဳမူျခင္းအစရွိေသာ ပုဂၢလိက စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို ေတြ႕ရွိလိမ္႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။
•    ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တြင္ အကယ္ဒမစ္ သင္ခန္းစာမ်ားကုိေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္႔ အလားအလာရွိျခင္း။
•    မိမိေက်ာင္းႏွင္႔ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ျခင္း။
•    မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကား ကူးလူးဆက္ဆံရာတြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာႏွင္႔ ၾကိဳတင္ျပင္မႈရွိျခင္း။
ေလွ်ာက္ထားရန္နည္းလမ္းမ်ား
ေက်ာင္းမ်ားမွ တဆင္႔ေလွ်ာက္ထားျခင္း
နယူးဇီလန္ေက်ာင္းမ်ားသည္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းထားေသာ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စား အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလ႕လာရန္ တိတိက်က်ေရးဆြဲထားေသာ ေလ႔လာသင္ၾကားေရး အစီစဥ္မ်ား၊ မိမိရည္ရြယ္ ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ၍ ပညာေရး ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ မႈ အစီစဥ္မ်ား၊ ဘာသာစကား သင္ၾကားေရး အစီစဥ္မ်ား အတြက္ ကိုယ္စားျပဳ၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ထိုကဲ႔သို႕ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ နယူးဇီလန္ ပညာေရးဌာန သို႕ဆက္သြယ္ျပီး ေက်ာင္းမ်ားမွာ တဆင္႔ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ေလွ်ာက္လႊာအမ်ိဳးအစား ကိုေတာင္းယူႏိုင္သည္။
တဦးခ်င္း မိမိအစီစဥ္ျဖင္႔ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ေက်ာင္းမ်ားမွ တဆင္႔ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳေသာ သူအားလံုးသည္ –
•    ေအာက္ေဖၚျပပါ ေလွ်ာက္လႊာကို ေဒါင္းလုပ္ဒ္ ရယူျပီးျဖည္႔စြက္ပါ
•    ေထာက္ခံသူပံုစံကို ျဖည္႔စြက္ပါ
•    နယူးဇီလန္ ပညာေရး ဌာနသို႕ ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင္႔ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အပါအဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္မတိုင္မီ စာတိုက္မွေပးပို႔ပါ။ လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာ၏ ပထမ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းထည္႔သြင္းထားရွိပါသည္။
တင္သြင္းရမည္႔ရက္မ်ား
တႏွစ္လွ်င္ ပညာသင္ဆု ၂ ၾကိမ္သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရက္စြဲမ်ား မတိုင္မီတင္သြင္းရမည္။
•    ၂၈၊မတ္လ၊၂၀၁၄
•    ၂၉၊စက္တင္ဘာလ၊၂၀၁၄
ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္
အြန္လိုင္းမွ ရယူႏိုင္ေသာ ပံုစံမ်ား၊စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူပါ

Individual Application Form – Word
Individual Application Form – editable PDFReferee Report – Word
Referee Report – editable PDFPMSA Terms and Conditions 
ဆက္သြယ္ရန္- scholarship@enz.govt.nz