က်မတုိ႔ေနတဲ့ရြာကေလး (၀င္းသႏၱာဘို)

Posted on Posted in ကေလးပန္းခ်ီ
ကေလးပန္းခ်ီ
ကေလးပန္းခ်ီ

အမည္- မ၀င္းသႏၱာဘို

အသက္ – ၁၃ ႏွစ္

ေနရပ္ – ႏိုဖို႔ဒုကၡသည္စခန္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ

 

ေဖာ္ျပပါ ပန္းခ်ီကိုေရးဆြဲသူသည္ ယခုအခါ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံသို႔ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ရရွိၿပီျဖစ္သည္။

ရႈခင္းသစ္