ဗလစ္ဗလစ္ စကားေျပာတတ္ေသာ လူမ်ား (ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း)

Posted on Posted in အဆိုအမိန္႔

 

” ဗလစ္ဗလစ္ စကားေျပာတတ္ေသာ လူမ်ား “
ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း
ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္း


ကၽြႏု္ပ္သည္ ဗလစ္ဗလစ္ စကားေျပာတတ္ေသာ လူမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္၍ ၄င္းတို႔၏ ရည္ရြယ္ရင္းစိတ္ထားကို ေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္၏။

အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ အထုိက္အေလ်ာက္ ေျပာေရးဆိုစကေလး ရိွသည္ဆိုလွ်င္ပင္ အစည္းအေ၀းႀကံဳတိုင္း ထ၍ေျပာခ်င္တတ္၏။ မေျပာဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနလိုက္သည္ဆိုလွ်င္ မိမိအား အျခားလူမ်ားက မသိနားမလည္ေသာ လူတစ္ေယာက္ဟူ၍ မွတ္ထင္သြားၾကမည္ဟု ယူဆတတ္ၾက၏။ ထိုသို႔ေသာ လူမ်ားကား အထိုက္အေလ်ာက္ ေျပာတတ္ေသာေၾကာင့္ နားခံသာ၍ ကိစၥမရိွ ထားဘိဦး၊ ၄င္းတို႔ကို အားက်ၿပီး ခဏခဏ ထ၍ေျပာေသာ လူစားတစ္မ်ိဳးလည္း ရိွေသး၏။

ထိုလူမ်ားက ေလာကတြင္ ေျပာေရးဆိုစရိွပါမွ လူရာ၀င္သည္၊ လူတြင္က်ယ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္၊ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု နားလည္ၾကသည့္ လကၡဏာႏွင့္ အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေလ့က်င့္ရာဌာန (Training Ground) ျဖစ္သည္ဟု သေဘာပိုက္ကာ လူစုစုျမင္တိုင္း ထ၍ စကားေျပာတတ္ၾက၏။ ထိုလူစားမ်ိဳးတို႔၏ စကားမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ျငီးေငြ႕ဖြယ္ျဖစ္ရာ မေျပာဘဲလည္း ၿပီးႏိုင္ပါလ်က္ တစ္ႀကိမ္မက ထ၍ေျပာျခင္းမ်ားလည္း ႀကံဳရဖူး၏။ ေျပာဖန္မ်ား၍ စကားတတ္ျဖစ္လာၾကလွ်င္ကား မဆိုႏိုင္၊ ကၽြႏု္ပ္မွာကား ထိုလူမ်ားကို ျမင္ျခင္းျဖင့္ သံေ၀ဂ ျဖစ္မိသည္။

(စကားနည္းသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရပံု ေဆာင္ပါးမွ …ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။)

ရႈခင္းသစ္