ကမၻာ့အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ “အေမ” (ဗဂ်ီေအာင္စိုး -၁၉၂၄- ၁၉၉၀)

Posted on Posted in ပန္းခ်ီ

ကမၻာ့အေမမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္

“အေမ”

(ဗဂ်ီေအာင္စိုး -၁၉၂၄- ၁၉၉၀)

" အေမ' ဗဂ်ီေအာင္စိုး (၁၉၂၄-၁၉၉၀)
” အေမ’ ဗဂ်ီေအာင္စိုး (၁၉၂၄-၁၉၉၀)