အခုရႈပ္မွေနာင္ရွင္း (သရ၀ဏ္ -ျပည္)

Posted on Posted in သမိုင္းေရစီး, သူ႔ဘဝ၊သူ႔ရႈခင္း

“…. ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ (ၿငိမ္း)၏ ပင္စင္လစာမွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ သိန္း(၁၀၀)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး (ၿငိမ္း) မွာ တစ္လလွ်င္

က်ပ္သိန္း (၈၀) ခံစားခြင့္ ရွိသည္ဟု ဆို၏။ ၂၀၀၈- ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒ္မ (၅၈)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု

သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုး တြင္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာရရွိသည္ ဟုေဖာ္ျပပါရွိ၏။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ

အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏အထြတ္အထိပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လုပ္ခလစာ တစ္လလွ်င္ သိန္း(၅၀) ပဲရေနပါလ်က္ ….”

 

အခုရႈပ္မွေနာင္ရွင္း

သရ၀ဏ္(ျပည္)

 

thayawan designကၽြန္ေတာ္ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီထဲသို႔ ၀င္ေတာ့မည္။

ဘယ္သူေတြ ဘာထင္ထင္ ကၽြန္ေတာ္၀င္မည္။ ဒီေခတ္မွာႏိုင္ငံေရး ပါတီ တစ္ခုေတာ့ ေနာက္ခံ ရွိထားမွျဖစ္မည္။ သူမ်ားေတြ၀င္ေသာပါတီထဲသို႔ လည္း အုတ္အေရာေရာ ေက်ာက္အေရာေရာ သူမ်ားလုပ္တိုင္း လိုက္လုပ္ ကာ ေရာတိေရာရာ မလုပ္ခ်င္။ ကိုယ္ထင္တာကိုယ္လုပ္တာ ကၽြန္ေတာ့္ ၀ါသနာျဖစ္ သည္။ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ြံၿဖိဳးေရးပါတီကို ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳက္သည္။ ယခင္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသိန္းစိန္သည္ လာဘ္မစားဘူးဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ Mr. Clean ျဖစ္သည္။ ယခုပါတီဥကၠ႒ျဖစ္သူ၊ သူရ ဦးေရႊမန္းသည္ တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္မည့္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီသို႔ ကၽြန္ေတာ္၀င္မည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဉာဏ္ရည္ႏုံ႔နဲ႔သူျဖစ္သည္။ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မရွင္းလင္းေသာ၊ မည္သို႔မွ် မစဥ္းစားတတ္ေသာ ကိစၥေလးအနည္းငယ္ရွိသည္။ ေမးခြန္း အနည္းငယ္ ရွိသည္။

ခုရႈပ္မွ ေနာင္ရွင္းဆိုသလို ထိုကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ကၽြန္ေတာ္သေဘာ ေပါက္နားလည္လာေအာင္ ရွင္းျပႏိုင္ပါက အလြန္ေက်းဇူးတင္မိေပ မည္။ ရွင္းျပမည္ဟုလည္း ယံု ၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္သည္ ပါတီထဲသို႔၀င္ရန္သာ ရွိပါေတာ့သည္။
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ေမးလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ အတူတူပဲလား ဟူေသာ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းသည္ အစိုးရပိုင္အသင္းႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရပိုင္အသင္းျဖစ္စဥ္က အသင္းပိုင္ရံုးခန္းမ်ား၏ေျမေနရာႏွင့္ အေဆာက္အဦ အား လံုးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ရံုးခန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႏိုင္ငံ ေတာ္ပိုင္ေျမႏွင့္ရံုးမ်ားသည္ အသင္းႀကီးအျဖစ္မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ ေသာအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ား ကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္ အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီ ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္မဟုတ္သျဖင့္ ယခင္ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အသင္းႀကီး၏ေျမေနရာ၊ ဘ႑ာေငြ၊ အေဆာက္အဦ၊ လက္က်န္ေငြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည္မ်ားကို တစ္ခုမက်န္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္ အပ္ရေပမည္။ ျပည္သူတို႔၏ေခၽြးနည္းစာျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြသည္ ပါတီတစ္ခုအတြက္ သံုးလို႔ရမရ ကၽြန္ေတာ္သိခ်င္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးအသင္းႀကီး၏ေျမမ်ား၊ တိုက္မ်ား၊ ရံုးခန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက မိဘအေမြသားသမီး ဆက္ခံသလိုယူလိုက္ျခင္းမွာ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုသို႔ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္ ေပးပိုင္ ခြင့္ရွိမရွိ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းကိုပါတီအတြက္လႊဲေျပာင္းရယူပိုင္ခြင့္ ရွိမရွိ ကၽြန္ေတာ္သိလိုပါသည္။

ဒုတိယသိလိုသည္မွာ အသင္းႀကီးကိုစတင္တည္ေထာင္သူ နာယကႀကီးျဖစ္ေသာ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရြအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းမွ ဆင္းသက္ လာသည္ျဖစ္ရာ အသင္းႀကီး၏မူလစတင္တည္ေထာင္သူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ပါတီက ရွင္း ျပႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆ၍ ေမးရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (ၿငိမ္း) ယခုေနေနေသာ အိမ္ေတာ္ဟုေခၚသည့္ ေနျပည္ေတာ္မွေျမေနရာႏွင့္ အေဆာက္အဦသည္ သူ႔ေခၽြးႏွဲ စာျဖင့္ လစာ၀င္ေငြထဲမွ စုေဆာင္းကာ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေလာ မရွင္းသျဖင့္ ေမးခ်င္ ပါသည္။

သူ႔ေငြျဖင့္သူ ေဆာက္လုပ္ထားပါသည္ဟု တစ္ခြန္းေျဖလွ်င္ဘာမွေစာဒကတက္၍ ေရွ႕ဆက္ မေမး ေတာ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ ေဆာက္ထားပါသည္ ဆိုလွ်င္ မရွင္းတာေလး အနည္းငယ္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ စဥ္ေပးထားေသာအိမ္သည္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူ၍ (အမွန္မွာ သက္ေက်ာ္ပင္စင္ဟုပင္ ေျပာရမလိုျဖစ္ေပသည္။ စကားခ်ပ္။။) ရာထူးမွအနားယူသြားေသာအခါ ထိုအိမ္တြင္ဆက္ေန၍ရမရ သိလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အေမရိကန္ သမၼတအဆက္ဆက္သည္ရာထူးမွ ႏွစ္ေစ့၍ဆင္းသြားေသာအခါ အိမ္ေပၚမွ ဆင္းေပးရပါ သည္။ ေနာက္သမၼတေနရန္ အိမ္အသစ္ထပ္ေဆာက္ရရိုး ထံုးစံမရွိပါ။ အိမ္ျဖဴေတာ္ သည္ ေလးႏွစ္တစ္ခါ (သို႔မဟုတ္) ရွစ္ႏွစ္တစ္ခါ သမၼတမ်ားေျပာင္းေနပါသည္။ ၿဗိတိန္္တြင္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ တက္လာေသာအခါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁၀ ) ေဒါင္း နင္းလမ္းေနအိမ္မွ ထြက္ခြာေပးၾကရစျမဲ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း တပ္မေတာ္သား၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အသက္ (၆၀) ျပည့္၍ပင္စင္ယူေသာအခါ ရရွိထားေသာလိုင္းခန္း (သို႔မဟုတ္) အရာရွိအိမ္ရာကို စစ္တပ္ သို႔ ျပန္အပ္ရပါသည္။ က.ပ.စ တြင္အလုပ္လုပ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္၏မိတ္ေဆြ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးသည္ ပင္စင္ယူေသာအခါ ေနစရာမရွိေတာ့သျဖင့္ သူတို႔မိသားစုထဲမွ တစ္ေယာက္ကို အလုပ္ထဲတြင္ျပန္သြင္းထားၿပီးမွ ထို အိမ္ရာကိုျပန္ေနခြင့္ျပဳရန္ေလွ်ာက္လႊာတခါျပန္တင္ကာ ေဘာင္၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
အျခားအရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းဘ၀ကရခဲ့ေသာ အိမ္ သည္ ပင္စင္ယူေသာအခါ အၿပီးအပုိင္ရလိုက္သည္ဟူ၍လည္း မၾကားဘူးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္ခ်ဳပ္ ႀကီး(ေဟာင္း)၏အိမ္သည္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္လား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္အိမ္လား သိလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဒုတိယတစ္ခ်က္သိလိုသည္မွာ ပင္စင္လစာကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁- ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔မွ စ၍ ပင္စင္ဦးစီးဌာနမွစ၍ ခံစားခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ပင္စင္လစာေငြမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ (ၿငိမ္း)၏ ပင္စင္လစာမွာ တစ္လလ်င္ က်ပ္ သိန္း(၁၀၀)၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး (ၿငိမ္း) မွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း (၈၀) ခံစားခြင့္ ရွိသည္ဟု ဆို၏။ ၂၀၀၈- ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၃) ပုဒ္မ (၅၈)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုး တြင္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာရရွိသည္ ဟုေဖာ္ျပပါရွိ၏။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏အထြတ္အထိပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လုပ္ခလစာ တစ္လလွ်င္ သိန္း(၅၀) ပဲရေနပါလ်က္ အထြတ္အထိပ္ မဟုတ္ေတာ့ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္၏ပင္စင္လစာေငြမွာ အထြတ္အထိပ္ထက္ ႏွစ္ဆမ်ားေနသည္ မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ ညြတ္ျခင္းရွိမရွိ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္မေရာက္ သိရွိလိုပါသည္ခင္ဗ်ား။

 

“….ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ပင္စင္မယူမီကလစာမွာ တစ္လလွ်င္ သိန္း(၁၀၀) ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေတာ့ ပင္စင္ေၾကးသိန္းတစ္ရာဆိုတာေရာ၊ လုပ္သက္ခံစားခြင့္  (Gratuity) သိန္း (၂၃၀၀) ဆိုတာေရာ စာရင္းကိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးတို႔ ယခင္ကလစာ ဘယ္ေလာက္ယူခဲ့ပါသည္ ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ျပည္သူမ်ားကို တစ္ခါမွလူရာသြင္း၍ မေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းႀကီး၏ မူလ တည္ေထာင္သူ နာယကႀကီး ဦးသန္းေရႊ၏…”

 

တဖန္ ႏိုင္ငံေရးဆုေငြ ( အရပ္အေခၚ ဂရယ္ဂ်ဴတီေၾကး) ခ်ီးျမႇင့္ရာတြင္လည္း အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးသန္းေရြ၏ခံစားခြင့္မွာ သိန္းေပါင္း(၂၃၀၀) ျဖစ္သည္ဟု သိရပါ သည္။ ထိုကိစၥသည္ ေကာလဟလလား တကယ္လား သိလိုပါသည္။ တကယ္ျဖစ္ပါက Gratuity ေၾကး သိန္း (၂၃၀၀) ရေအာင္ တြက္လိုက္ေသာ တြက္နည္း စနစ္ကို သိလိုပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၿငိမ္းစားယူ ေသာအခါ Gratuity (ေခၚ) လုပ္သက္ခံစားခြင့္ တြက္ခ်က္ေသာပံုေသနည္းမွာ ကၽြန္ေတာ္သိ သေလာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြက္ၾကပါသည္။

အၿငိမ္းစားမယူမီေနာက္ဆံုးရခဲ့ေသာ လစာ x လုပ္သက္ ÷ ( ၂ ) ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ တြက္ ခ်က္ပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏လုပ္သက္ကို (၄၅) ႏွစ္ျဖင့္ စဥ္းစား၍တြက္ခ်က္လွ်င္ သူ၏ မူရင္းလစာမွာ တစ္လလွ်င္သိန္း (၁၀၀) ရွိပါမွ ဂရယ္ဂ်ဴတီေၾကး သိန္း ၂၃၀၀ ခန္႔ရေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏မူရင္း လစာမွာ တစ္လသိန္းတစ္ရာလား၊ ထိုသို႔သိန္းတစ္ရာ လစာရခဲ့လွ်င္ ပင္စင္ၾကေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ တစ္လသိန္းတစ္ရာျဖစ္သြားသလဲမရွင္းေပ။ ပင္စင္တြက္နည္း မွာ ေနာက္ဆံုးရလစာကိုလုပ္သက္ႏွင့္ေျမႇာက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားဆိုလွ်င္ (၅၀) ႏွင့္ စားရပါသည္။ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းဆိုလွ်င္ (၇၀) ႏွင့္ စားရပါသည္။ တစ္လလွ်င္ ယခင္ကလစာ သိန္း (၁၀၀)ရခဲ့လွ်င္ေတာ့ လုပ္သက္ (၄၅)ႏွစ္ႏွင့္ေျမႇာက္ကာ (၅၀) ႏွင့္စားလိုက္ေသာအခါ သိန္း (၉၀) ရပါသည္။ တြက္နည္းတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အတြက္ မူရင္းလစာႏွင့္အတူ အရည္ အခ်င္းလစာ၊ ႏွစ္တိုး၊ အိမ္ငွားခမ်ားပါ ထပ္ထည့္ေလ့ရွိရာ ဤသိန္း(၉၀) မွ သိန္း(၁၀၀) ရသြား သည္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ပင္စင္မယူမီကလစာမွာ တစ္လလွ်င္ သိန္း(၁၀၀) ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေတာ့ ပင္စင္ေၾကးသိန္းတစ္ရာဆိုတာေရာ၊ လုပ္သက္ခံစားခြင့္  (Gratuity) သိန္း (၂၃၀၀) ဆိုတာေရာ စာရင္းကိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးတို႔ ယခင္ကလစာ ဘယ္ေလာက္ယူခဲ့ပါသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ျပည္သူမ်ား ကိုတစ္ခါမွ လူရာသြင္း၍ မေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းႀကီး၏မူလတည္ေထာင္သူ နာယကႀကီး ဦးသန္းေရႊ၏ ပင္စင္မယူခင္က ခံစားခဲ့ေသာ တရား၀င္လစာသည္ တစ္လလွ်င္သိန္း (၁၀၀) က်ပ္ ဟုတ္မဟုတ္ သိလိုပါသည္။ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ပင္စင္ႏွင့္ ဂရယ္ဂ်ဴတီေၾကးကို မည္သည့္ တြက္နည္း ျဖင့္ တြက္လိုက္သလဲဆိုတာ သိလိုပါသည္။ ဟုတ္ခဲ့လွ်င္ လုပ္ခလစာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ေသာင္း ဂဏန္းျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပင္ပန္းဆင္းရဲေနခ်ိန္ တြင္ ဤမွ်မ်ားေသာလစာကို မည္ သည့္အခ်ဳိးခ်လစာစနစ္ျဖင့္ ရယူခဲ့သလဲ သိလိုပါသည္။

 

ေနာက္တခုသိလိုသည္မွာလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ ဥကၠ႒သစ္၏ပင္စင္လစာအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ပင္စင္လစာအျဖစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႀကီးဦးသိန္းစိန္သည္ တစ္လ က်ပ္သိန္း(၅၀)ပင္စင္ရသည္ဟု သိရပါသည္။ လက္ရွိ ပါတီဥကၠ႒ လည္းျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကလည္းျဖစ္သူ သူရဦးေရႊမန္းသည္လည္း ပင္စင္လစာ တစ္လ သိန္း(၅၀) ဟု သိရပါသည္။ ထိုမွတဖန္ လက္ရွိသမၼတလစာအျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္က တစ္လလွ်င္ သိန္း(၅၀)၊ ဦးေရႊမန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရာထူးအတြက္လစာ တစ္လလွ်င္(၃၅) သိန္းရေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိဥကၠ႒သစ္တို႔သည္ လက္ရွိရာထူးအတြက္လည္း လစာယူသည္။ တပ္မေတာ္ပင္စင္ အတြက္ လည္း သိန္း(၅၀)၊ (၃၅) သိန္းစသည္ျဖင့္ ႏွစ္ျပန္ႏွစ္လဲယူေနၾကပါသလား၊ လစာတစ္မ်ဳိးထဲပဲ ယူပါသလား၊ လစာႏွစ္မ်ဳိးကိုတၿပိဳင္တည္းရယူခံစားေနၾကပါလွ်င္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို ထိုသို႔ရယူ ခံစားျခင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ပါရဲ႕လားဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။

 

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ၂၀၁၀- ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူ လူထုကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက လမ္းမ်ားခင္းေပးျခင္းလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ထိုသို႔ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈအျဖစ္ ခင္းေပးေသာကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ ခင္းေပးသည္လား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ ခင္းေပးတာလား သိလိုရင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖင့္ခင္းေပးသည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကိုႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏မဲဆြယ္စည္း ရံုးမႈအတြက္ သံုးခြင့္ရွိမရွိ သိလိုပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ကိုယ္ပိုင္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေစတနာသက္ သက္ခင္းေပးခဲ့သည္ဟုဆိုလွ်င္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ တစ္ခုထပ္ေမးခ်င္သည္မွာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ဘိလပ္ေျမ ဂိုေဒါင္တစ္ခုကို ႏွစ္ဖြဲ႔အတူ မွ်သံုးပါသလား၊ ႏွစ္ဖြဲ႔ပူးတြဲ၍ပိုင္ဆိုင္ပါသလားဟု သိခ်င္စိတ္လည္း ျဖစ္ ၏မိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ေနထိုင္ေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဆ)ရပ္ ကြက္အတြင္းမွလမ္းတစ္လမ္းကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ မဲဆြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္း ေပးပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွခင္းေပးသည့္အတြက္ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္ေသာအေနျဖင့္ လမ္းထဲမွ လူငယ္မ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႔ ၀င္ၾကရပါသည္။ ပါတီတံဆိပ္ပါေသာ တီရွပ္အက်ႌမ်ား ၀တ္ၾကရပါ သည္။ လမ္းခင္းရန္အတြက္ ဘိလပ္ေျမထုတ္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔လမ္းထဲမွ လူဆယ္ဦးခန္႔ သူတို႔ေခၚေသာကားျဖင့္ လိုက္သြားရပါသည္။ ဘိလပ္ေျမသြားထုတ္ရေသာဂိုေဒါင္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွပိုင္ဆိုင္ေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ ဂိုေဒါင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ယေန႔အထိမရွင္းသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လမ္းကိုကြန္ကရစ္ခင္းေပးသူေက်းဇူး ရွင္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ လား၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီလားဆိုသည္ကို သဲသဲကြဲကြဲမဆံုးျဖတ္တတ္ပါ။

 

ေနာက္ထပ္မသဲကြဲေသာအခ်က္တစ္ခုကိုလည္း တစ္လက္စထဲ ေမးပါရေစ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဧည့္ လမ္းညြန္အျဖစ္ ပုဂံေဒသဘက္သို႔သြားေသာအခါ အညာေဒသ (အထူးသျဖင့္) ေက်ာက္ပန္း ေတာင္းႏွင့္ ေညာင္ဦးၾကားရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရြာဟူေသာ ေက်ာက္စာတိုင္လိုလို ကမၺည္း ေမာ္ကြန္းလိုလိုဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ရြာထိပ္ ကားလမ္းနေဘး လူျမင္သာေသာေနရာမ်ားတြင္ မၾကာ ခဏေတြ႔ရပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္အသြင္မကူးေျပာင္းမီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းႀကီးအျဖစ္ ရွိစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ ရြာကိုကူညီခဲ့သျဖင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရြာဟု ဂုဏ္ေဖာ္ကာ ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူခဲ့ျခင္းျဖစ္မည္။
သို႔ေသာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ နာမည္၊ တံဆိပ္၊ ေဆာင္ပုဒ္မေျပာင္းပဲ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမည္ျဖင့္ပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ရာ အရင္ေခတ္ က ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္(ျပည္သူ႔ေငြ) ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ေသာေက်းရြာတစ္ရြာ၏အမည္ကို ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေနေသာပါတီ အမည္ျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရြာဟု ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္ေရးထိုးထားျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြျဖင့္ ပါတီ အတြက္မဲဆြယ္ေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤကိစၥသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျဖင့္ ညီညြတ္၏ မညီ ညြတ္၏ကို သိလိုပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအး (ၿငိမ္း) အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းလိုပါသည္။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအး သည္ မူလက ျပည္ ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္တစ္ေယာက္သာမက ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၀- ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မႏၱေလးတိုင္း တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ နယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုကိုယ္စားျပဳ၍၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ၿပီးကာမွ သမၼတႀကီးတာ၀န္ေပးခန္႔အပ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ျဖစ္လာ သူျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ျဖစ္ေနေသးပါသလား၊ ပါတီမွတရား၀င္ႏႈတ္္ထြက္လိုက္ ၿပီလား သိလိုပါသည္။ ပါတီ၀င္ျဖစ္ေနေသးလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ရာထူးယူထားသူသည္ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခု ခု၏ ပါတီ၀င္ျဖစ္ေန၍ရမရ သိလိုပါသည္။ ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ဦးတင္ေအးကို မၾကာခဏ ေခၚယူလိုက္ပါေစ ျခင္းသည္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၀င္အခ်င္းခ်င္းမို႔ ေခၚသြားသည္လား၊ တပ္မေတာ္ D.S.A အပတ္စဥ္ (၉) ေက်ာင္းဆင္းဘက္ခ်င္းမို႔ မ်က္ႏွာသာေပးကာေခၚသြားသည္လား သိလိုပါသည္။
ထိုသို႔ တစ္ပါတီထဲမွတက္လာသူ သမၼတႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဒိုင္လူႀကီးလုပ္မည့္သူတို႔ရင္းႏွီးလြန္းေနျခင္းသည္ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအသာစီးရေစ ရန္ အားသာခ်က္ ျဖစ္ မျဖစ္ သိလိုပါသည္။ တဖန္ ဦးတင္ေအးက ၂၀၁၂- ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ ကာလမ်ားတြင္ အတိုက္အခံပါတီႀကီးတစ္ခုမွ ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕သည္ ၾကယ္ငါးပြင့္အလံမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ အလံေတာ္ဥပေဒအရ အေရးယူ၍ရသည္၊ ကန္႔ကြက္သူရွိလွ်င္ အရႈံးေပးပစ္မည္ဟု ပုသိမ္ခရီးစဥ္ တြင္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါသတိရ၍ေမးလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံႀကီးတြင္ တည္ဆဲသံုးေရာင္ျခယ္ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ကိုေျပာင္းျပန္ ေဇာက္ထိုးလႊင့္ထူခဲ့ျခင္းကိုအလံေတာ္ဥပေဒအရ အေရးယူ၍ ရမရ၊ ပါတီမွအေရးယူခဲ့ျခင္း ရွိမရွိ သိလိုပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္သိလိုေသာအေၾကာင္းအရာ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိပါေသးသည္။ (ဥပမာ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ပိုင္ဆိုင္မႈဓနဥစၥာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေရး အဆိုကို ဘာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္မ်ားကန္႔ကြက္ၾကသည္။ White Card ကိုင္ထား ေသာ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ ဘဂၤလီမ်ား မဲေပးခြင့္၊ ပါတီေထာင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို လာမည့္ ၂၀၁၅-ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ဘယ္လိုသေဘာထားသည္၊ စသည္ျဖင့္)။ သို႔ေသာ္ အလုပ္မအားသည့္ၾကားထဲမွ လူႀကီးမ်ား ေခါင္းေျခာက္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ ဤမွ်သာ ေမးခြန္းေမးလိုက္ပါသည္။ တကယ္မရွင္း၍ ေမးျခင္းျဖစ္၍ ရိုင္းတာပါခဲ့လွ်င္ ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သိလိုသည္မ်ားကို တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သိရသည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ၀င္ပါမည္။ မိသားစုကိုလည္း ၀င္ေစပါမည္။ အျခားသူမ်ားကိုလည္း၀င္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါမည္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပါတီ၀င္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ ခ်န္ထားေပးပါခင္ဗ်ား။

 

Kyaw Swar Myint ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ယူပါသည္။

 

One thought on “အခုရႈပ္မွေနာင္ရွင္း (သရ၀ဏ္ -ျပည္)

Comments are closed.