ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ဂုဏ္ျပဳျခင္း(ကာတြန္း -လိုင္လုဏ္)

Posted on Posted in ကာတြန္း

 

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး

က်ဆုံးခဲ့ရေသာ ၃၈ ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္

ကာတြန္းလိုင္လုဏ္၏လက္ရာ

Cartoon for Students Leader , Cartoon LaiLone- လိုင္လုဏ္
Cartoon for Students Leader , Cartoon LaiLone- လိုင္လုဏ္