ကေလးပန္းခ်ီ (Oh Ba, Age-10)

Posted on Posted in ကေလးပန္းခ်ီ

 

ကေလးပန္းခ်ီက႑


 

Oh Ba
Oh Ba

 

အမည္ – Oh Ba

 အသက္ – ၁၀ ႏွစ္

 အတန္း – ၆ တန္း

  က်ာ င္း – Hamilton East School

  ထို္င္း- ျမန္မာနယ္စပ္ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းမွ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ဟယ္မီတန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ၂၀၁၃ ခုတြင္ေရာက္ရွိ။


 

Ohaba 4
Ohaba 4

 

Ohba 3
Ohba 3

 

Ohba, Age-10
Ohba, 1

 

Ohba 2
Ohba 2

 

ကေလးမ်ားပန္းခ်ီက႑

ကေလးမ်ားပန္းခ်ီက႑တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမိဘမ်ားမွေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ား၏ (အသက္ -၁၈ ႏွစ္ေအာက္) ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီမ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ အမည္၊ အသက္၊ အတန္း ေနရပ္လိပ္စာတုိ႔ႏွင့္တကြ မိဘမ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။

ရႈခင္းသစ္