ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား

Posted on Posted in အဆိုအမိန္႔

GenAungSan

(1) Wisdom is not limited to book knowledge but is wide and deep without bound

ပညာဆိုသည္မွာ စာအုပ္စာတမ္းဖတ္၍ စာသိမႈကို ပညာဟု မဆိုေပ၊ ပညာသည္ အတိုင္းအဆမထင္ အလြန္က်ယ္ေျပာနက္နဲလွေပသည္။
(2)Politics knows no end. It is Samsara in operation before our eyes,the Samsara of cause and effect,of past and present,of present and future which goes round
and round and never ends.
ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ အဆံုးမရွိပါ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေနရသည္႔ သံသရာ ပင္ျဖစ္သည္။ အဆံုးမရွိ တဝဲလည္လည္ လည္ပတ္ေနေသာ အက်ိဳးႏွင့္အေၾကာင္း၊အ
တိတ္ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္၊ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အနာဂတ္ တို႕၏ သံသရာၾကီးပင္ျဖစ္သည္။

GenAungSan2
(3)Politics is your everyday life. You might not think about politics but politics think about you. You might shun politics, but politics cling to you always.
ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ သင္၏ ေန႔စဥ္ဘဝပင္ ျဖစ္သည္။ သင္က ႏိုင္ငံေရးကို မစဥ္းစားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးက သင့္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားမည္။
The children may be naughty ;Let it be !bThenimportant thing for them is to posses good character and love of the truth.
ငါ့ကေလးေတြ ဆိုးခ်င္ ဆိုးပါေစကြာ၊ အေရးၾကီးတာက ကေလးဆိုတာ စိတ္ဓါတ္ေကာင္းဖို႔ရယ္၊ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလိုလားတဲ့ စိတ္ရွိဖို႔ရယ္ ဒါဘဲအေရးၾကီးတယ္။

(4)Rights carry responsibility.You can not enjoy rights without discharging the responsibilies.
အခြင့္အေရး နဲ႔တာဝန္ဟာ တြဲေနတယ္၊ တာဝန္ယူမႈမရွိပဲ အခြင့္အေရးကို မခံစားႏိုင္ဘူး။
(5)Revenge never ceases when there is injustice oppression and exploitation on the earth.(1946)
တရားမဲ့ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း၊ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းတိုသည္ ဆက္လက္တည္ရွိေနသေရြ႕ တုန္႕ျပန္လက္စားေခ်မႈဟာ ကမၻာမွာ ေပၚေနမွာပဲ..။

 

(အလင္းစက္ (အိုင္အာ) စီစဥ္ေရးသားျပီး ကာတြန္း ကေနာင္ ၏ သရုပ္ေဖၚေရးဆြဲ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည္႔အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္။)

စာအုပ္ေဒါင္းလုပ္ရယူရန္- http://www.mediafire.com/view/312vevnvktaxouk/General_Aung_San.pdf

ရႈခင္းသစ္