ကဗ်ာ

သတင္း ဟာ အသံထက္ျမန္တ့ဲ ထိေရာက္သူ

arrow

အ့ဲဒီလမ္း ဟာ လန္းေန သမွ်
ရင့္ရင့္ရဲရဲ နွင္းဆီေတြထက္
ပိုလွ ေနမယ့္ အၿပံဳး လည္း
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရေနတယ္။

နွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ ကို
အခ်ိန္မေလာက္တ့ဲ ေစတနာေတြအတြက္
တစ္ရက္လို႔ ေျပာရမွာ
အားနာဖို႔ ေကာင္းလြန္းေနေတာ့
တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈဟာ
လက္ေတြ႕က်တ့ဲ သက္ေသ ေတြ ။

ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း
တရားမွ်တျခင္း
ညီညြတ္ျခင္း
လြတ္လပ္ျခင္း ဟာ
ေန႔သစ္ပ်ိဳး ခ်ိန္မွာ ေဖာင္းေဖာင္းၾကြၾကြ
သိပ္လွ တ့ဲ အနုပညာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ေကာင္းကင္မွာ
ေခ်ာင္မခိုတ့ဲ ကာလေပၚ ေတး အျဖစ္ရွိ ေနမွာ
အေသအခ်ာေပါ့ အေမ ။ ။

ကုိသားႀကီး