ကေလးပန္းခ်ီ (Oh Ba, Age-10)

Posted Posted in ကေလးပန္းခ်ီ

  ကေလးပန္းခ်ီက႑     အမည္ – Oh Ba  အသက္ – ၁၀ ႏွစ္  အတန္း – ၆ တန္း   က်ာ င္း – Hamilton East School   ထို္င္း- ျမန္မာနယ္စပ္ ႏို႔ဖိုးဒုကၡသည္စခန္းမွ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ဟယ္မီတန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ၂၀၁၃ ခုတြင္ေရာက္ရွိ။           ကေလးမ်ားပန္းခ်ီက႑ ကေလးမ်ားပန္းခ်ီက႑တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမိဘမ်ားမွေမြးဖြားေသာ ကေလးမ်ား၏ (အသက္ -၁၈ ႏွစ္ေအာက္) ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲထားေသာ ပန္းခ်ီမ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ အမည္၊ အသက္၊ အတန္း ေနရပ္လိပ္စာတုိ႔ႏွင့္တကြ မိဘမ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္ပါ ေဖာ္ျပေပးရပါမည္။ ရႈခင္းသစ္

က်မတုိ႔ေနတဲ့ရြာကေလး (၀င္းသႏၱာဘို)

Posted Posted in ကေလးပန္းခ်ီ

အမည္- မ၀င္းသႏၱာဘို အသက္ – ၁၃ ႏွစ္ ေနရပ္ – ႏိုဖို႔ဒုကၡသည္စခန္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ   ေဖာ္ျပပါ ပန္းခ်ီကိုေရးဆြဲသူသည္ ယခုအခါ ၾသစေၾတလ်ႏိုင္ငံသို႔ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ရရွိၿပီျဖစ္သည္။ ရႈခင္းသစ္