တရုတ္နယ္စပ္သစ္ခိုးထုတ္မႈ တေစ့တေစာင္း (ဟိန္းႏိုင္)

Posted on Posted in ေဒသႏၱရရႈခင္း

ယခုတပတ္ ႏိုင္ငံတကာ ေဒသႏၱရရႈခင္းမ်ားက႑တြင္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တေနရာမွ ကုိဟိန္းႏိုင္ေပးပို႔လာေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ယခုပုံရိပ္မ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဖိုးတန္သစ္မ်ား ျပည္ပသို႔ ခုိးထုတ္ေနသည့္အေျခအေနတေစ့တေစာင္းကို အကဲခပ္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤက႑သို႔ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ မည္သူမဆို ဓာတ္ပုံမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ရႈခင္းသစ္အေနျဖင့္ သင့္ေတာ္ရာ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ေဖာ္ျပေပး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပးပို႔သူ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ဓာတ္ပုံ၀ါသနာရွင္မ်ား၊ ေဒသႏၱရ သုတရွာမီွးလိုသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ရႈခင္းသစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္းက မန္စီနဲ႔ မန္ကပ္သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းမ်ားမွာရွိတဲ့ အဖိုးတန္ရွားပါးလွတဲ့ တမလန္းသစ္အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ၾကားက စစ္ကိုင္းတိုင္း အင္းေတာ္ဘက္ကေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရႊလီဘက္ဆီ ကို တရားမ၀င္ထုတ္ယူမႈေတြရွိေနတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေတြမွာ ၾကားျမင္ေတ႔ြသိ ေနရပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြကိုေဖာ္ ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိဖို႔သတင္းေပးခဲ့ရင္ […]

ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံမွ ျမင္ကြင္းမ်ား …

Posted on Posted in ေဒသႏၱရရႈခင္း

ယခုတပတ္ ႏိုင္ငံတကာ ေဒသႏၱရရႈခင္းမ်ားက႑တြင္ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံေရာက္ ဦးျမတ္စိုးထံမွေပးပို႔လာေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ဤက႑သို႔ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ မည္သူမဆို ဓာတ္ပုံမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ရႈခင္းသစ္အေနျဖင့္ သင့္ေတာ္ရာ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ေဖာ္ျပေပး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္ရိုက္ကူးထားေသာဓာတ္ပံုမ်ား (သို႔မဟုတ္) မိမိပိုင္ဓာတ္ပုံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေပးပို႔သူ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ပုံ၀ါသနာရွင္မ်ား၊ ေဒသႏၱရ သုတရွာမီွးလိုသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။